Universidad Politecnica de Madrid E.T.S.I Agrónomos
ENGLISH   ESPAÑOL   ΕΛΛΗΝΙΚΑ   BÂLGARSKI   POLSKI   ROMÁNÀ   FRANÇAIS   ITALIANO


ПРОЕКТЪТ

азвитието в областта на земеделието (продукция, производство, търговия) са доста интензивни и довеждат до необходимостта от продължително обучение на сземеделските стопани, така че да могат те да се изправят срещу новата среда. Два от най-бързо развиващите се сектори на земеделието, предлагащи нови потенциали на стопаните, са органичното земеделие и селския туризъм. В Испания вместо “органично” се използва думата “екологично”.
Въпреки това, земеделските стопани рядко проявяват интерес към образование и обучение. Това се дължи главно на липсата на информация по тези въпроси и възможностите за развитие пред днешните земеделци, но също така и липсата на подходящи материали за образоването им като възрастни.
Има, разбира се, институции, които предлагат обучение и образование през целия живот за възрастни, като са направени съответните проучвания, но този материал не е в обхвата на средатвата за земеделци.
Нещо повече, органичното земеделие, селския туризъм и свързаните с това дейности, стават привлекателни не толкова за земеделците, които трябва да се възползват от тях, а за други хора, които до сега не са били ангажирани със земеделие.
Причина за това е фактът, че програмите за информиране и обучение, поради структурата, формата и съдържанието си, са обикновено по-достъпни, или дори насочени именно към тях, а не към земделците. Следователно, онова, което трябва да се направи, е да се разработят образователни програми, насочени главно към земеделците, ориентирани към техните нужди.
Целта на този проект е да създаде Електронна Европейска земедеска мрежа, покриваща именно гореописаните нужди. Ние ще създадем Мрежа за сътрудничество между Центровете, ангажирани в образоването на земеделците, за да може да се разработат, обменят и превеждат стандартни образователни програми и материали за обучение на земеделците.
Различни земеделски сдружения и земеделски групи също могат да участват в Мрежата, за да изберат образователния Център или образователния материал, който им трябва, както и да дават информация за този материал, предложения за разработване на нови материали, успешно проложено обучние и т.н.