Universidad Politecnica de Madrid E.T.S.I Agrónomos
ENGLISH   ESPAÑOL   ΕΛΛΗΝΙΚΑ   BÂLGARSKI   POLSKI   ROMÁNÀ   FRANÇAIS   ITALIANO

PROJEKT

Zmiany w dziedzinie agrokultury (produkcji, przetwórstwie, handlu)mają charakter bardzo intensywny, w rezultacie prowadzą do powstania ogromnego zapotrzebowania na nowoczesne szkolenia i treningi zawodowe. Główną przyczyną zaistniałej sytuacji był brak informacji dotyczących tego zagadnienia oraz niedobór odpowiednich materiałów do podnoszenia poziomu wiedzy dorosłych farmerów i rolników.
Istnieją oczywiście instytucje, które posiadają w swojej ofercie kształcenie ustawiczne(life long learning), kursy i dokształcanie osób dorosłych, przeprowadzone zostały też odpowiednie badania i analizy, niemniej jednak materiały te są poza zasięgiem rolników.
Ponadto, rolnictwo organiczne, agroturystyka , i inne działania pokrewne podejmują wysiłki aby stać się bardziej atrakcyjne nie tylko dla rolników i osób zajmujących się rolnictwem, które z racji zawodu korzystają z nich, ale jednocześnie dla osób, które nie były dotychczas zaangażowane w rolnictwo.
Skutkiem czego jest fakt, że wszelkie programy szkoleniowe i informacyjne- z powodu ich struktury, formy i zawartości- są zwykle bardziej dostępne lub ściśle skierowane do tej grupy a nie do rolników. Dlatego też zaistniała potrzeba rozwoju oferty szkoleniowej dla farmerów, która będzie odpowiadać ich zapotrzebowaniu i będzie ukierunkowana do tej grupy zawodowej.
Głównym celem projektu jest stworzenie Europejskiej Elektronicznej Sieci Agrokultury, która będzie dokładnie odnosić się do ww. potrzeb. Pragniemy stworzyć Sieć współpracy pomiędzy Międzynarodowymi Centrami, które są zaangażowane w szkolenia dla rolników, w celu rozwoju, wymiany i przeniesienia standardowych programów edukacyjnych oraz niezbędnych do tego celu materiałów szkoleniowych dla dorosłych rolników. Stowarzyszenia Rolników oraz inne grupy nieformalne farmerów mogą również uczestniczyć w Sieci (Network), aby wybrać odpowiadające im Centrum edukacyjne i potrzebne materiały szkoleniowe i jednocześnie zgłaszać swojej uwagi dotyczące metodologii, materiałów, propozycje nowych tematów szkoleń, skutecznego ich wdrażania oraz uwag na temat wcześniejszych kursów, itd.